Bestuur & commissies

Bestuur

Het bestuur van DALAS wordt gekozen uit en door de leden van de vereniging. Statuten zijn opgemaakt en verkrijgbaar via het secretariaat van de vereniging evenals het huishoudelijk reglement. Jaarlijks wordt de algemene ledenvergadering (ALV) gehouden. Bij die gelegenheid worden verkiezingen gehouden voor de verkiesbare posities.

Om de continuïteit binnen het bestuur te waarborgen is een systeem opgezet, waarbij de bestuurstermijn van de voorzitter, vicevoorzitter, penningmeester en secretaris op verschillende momenten afloopt.
Het bestuur van DALAS bestaat op dit moment uit 10 personen, die afkomstig zijn uit verschillende typen instellingen, onderzoeksgroepen, lagen van organisaties en achtergronden. Het bestuur vergadert gemiddeld zes keer per jaar en behandelt dan zaken in het kader van de doelstellingen van de vereniging.

De vereniging brengt een jaarverslag uit en tijdens de ALV legt het bestuur vanzelfsprekend verantwoording af. Om de verschillende taken binnen de vereniging te stroomlijnen is een aantal commissies ingesteld met ieder een specifiek doel.

Hieronder het huidige bestuur:


Menno ter Veld
Ik werk als operationeel manager bij Carus, de research faciliteiten van het departement Dierwetenschappen van Wageningen Universiteit. In die rol ben ik verantwoordelijk voor de faciliteit waarin we onderwijs en onderzoek faciliteren met aquatische organismen (voornamelijk vissen). Binnen het BV bestuur ben ik van 2014-2019 voorzitter van de commissie Biotechnische Dagen geweest. Van 2017 - 2019 mocht ik daarnaast de rol van Interim-voorzitter vervullen. Binnen het huidige DALAS bestuur vervul ik de rol van vice-voorzitter.

Pieter Verbost
Als bioloog heb ik research-ervaring in de endocrinologie en farmacologie. Daarbij heb ik zowel bij de universiteit (10 jaar) als in de farmaceutische industrie gewerkt (15 jaar). Nu ben ik werkzaam als voorzitter van de IvD bij de Universiteit Nijmegen en freelance consultant. Per 1 Jan 2019 fungeer ik binnen het bestuur in de rol van voorzitter van de commissie Biotechnische Dagen.

Mieneke Luijendijk 
Ik ben werkzaam als research analist en manager dierafdeling bij het Hersencentrum, verbonden aan het UMC Utrecht, afdeling Translationele Neuroscience. Mijn dagelijkse werkzaamheden bestaan uit het uitvoeren en ondersteunen bij dierexperimenten en het maken en controleren op naleven interne beleid van de dierafdeling.

Ik zit sinds eind 2018 in het bestuur namens de commissie Themadagen. Het is belangrijk, en onder de nieuwe wet ook verplicht, dat mensen aantoonbaar bekwaam zijn en de juiste bij- / nascholing ontvangen. Dit willen wij bieden met de organisatie van de Themadagen, waar vakgenoten kennis delen over specifieke onderwerpen. Heb jij een goed idee voor een themadag, mail naar themadagen@dalas.nl

Marian Verhage 
Ik werk bij het Nederlands Herseninstituut, als lid IvD en verder binnen de proefdierfaciliteit als kwaliteitsfunctionaris, fok coördinator en PRIS- beheerder. Ik ben voorzitter van de Commissie Coördinatoren BV.  Als Commissie geven we input over de themadagen, de website en laten we weten hoe de Biotechniek aantrekkelijk kan worden gehouden. Verder treden we op als jury voor het beste verhaal en artikel en leveren een bijdrage aan de Biotechnische Dagen.

Ivo Tiebosch
Ik ben van oorsprong bioloog met een achtergrond in onderwijs en onderzoek. Als proefdierdeskundige en functionaris competenties van de IvD Utrecht mag ik zitting nemen in het bestuur van DALAS waar ik me bezig mag houden met training en educatie. In deze rol wil ik vanuit DALAS bijdragen aan adviezen rondom bekwaamheid en deskundigheid van personeel. Daarnaast wil ik opleidingen en het werkveld bij elkaar brengen in werkgroepen en bijeenkomsten, zodat er meer mogelijkheden zoals trainingen en cursussen ontstaan waardoor mensen zich binnen de proefdierkunde verder kunnen blijven ontwikkelen.

Anne-Marie Baars
Ik ben werkzaam research analist bij de afdeling Dier in Wetenschap en Maatschappij van faculteit Diergeneeskunde in Utrecht. Binnen Dalas ben ik voorzitter van de Commissie Communicatie en via die commissie houd ik me ook bezig met de communicatie van de Biotechnische Dagen. De commissie communicatie is verantwoordelijk voor de interne en de externe communicatie binnen de vereniging in de breedste zin van het woord.

Ronald van Os 
Ik ben in de jaren 90 van de vorige eeuw gepromoveerd en heb daarna aanstellingen gehad in diverse instellingen en heb altijd met proefdieren gewerkt en merendeels gericht op het functioneren van hematopoietische stamcellen. In 2015 ben ik bij de Centrale Dienst Proefdieren van het UMCG gaan werken. Ik ben daar MT-lid en heb diverse taken; wetenschappelijk fokcoördinator en lid van de IvD. Verder ben ik als fokcoördinator lid en één van de aanspreekpunten van de commissie fokcoördinatoren (onder het IvD-platform). In november 2018 ben ik gekozen als bestuurslid van de Biotechnische Vereniging. Ik ben mij gaan richten op het penningmeesterschap en doe ook de ledenadministratie.

Linda Derks 
Ik heb vanaf 2005 ruim 10 jaar als biotechnicus gewerkt in diverse instellingen. Ondertussen werk ik in het onderwijs en ben ik een van de docenten die verantwoordelijk is voor de opleiding 'gespecialiseerd proefdierverzorger'. In 2018 ben ik gekozen als bestuurslid van de biotechnische vereniging en ben ik sindsdien secretaris binnen het bestuur. Deze functie zal ik ook blijven uitvoeren in het bestuur van DALAS.

Jürgen Sijbesma
Sinds 2007 ben ik werkzaam op de afdeling Nucleaire Geneeskunde en Moleculaire Beeldvorming van het Universitair Medisch Centrum Groningen als biotechnicus/onderzoeker. Mijn taken bestaan onder andere uit het begeleiden en ondersteunen van onderzoekers met het proefdierkundig werk. Sinds 2020 ben ik bestuurslid van Stichting Proefdierkundige Informatie.

Leonie van Rijt
Na 20 jaar als wetenschappelijk onderzoeker op het gebied van de immunologie actief geweest te zijn, werk ik sinds 2018 als IvD-lid bij het AMC. Sinds december 2020 ben ik voorzitter van het IvD-Platform. Het IvD-Platform ondersteunt IvD’s in het uitvoeren van hun taak. Ik deel samen met Anne Marie Rhebergen een DALAS-bestuurslidfunctie als representatie vanuit het IvD-Platform en ben tevens lid van de commissie communicatie.

Anne Marie Rhebergen
Ik ben dierenarts en ik heb van 2015-2021 bij het Nederlands Kanker Instituut gewerkt als toezichthouder dierenwelzijn. Recentelijk heb ik de overstap gemaakt naar Genmab in Utrecht, waar ik als Animal Welfare Officer aan de slag ben gegaan. Daarnaast ben ik aangewezen dierenarts bij TNO. Ik ben sinds de oprichting betrokken geweest bij het IvD-Platform en ben samen met Pieter Verbost vice-voorzitter. Ik deel met Leonie van Rijt een DALAS-bestuurslidfunctie als representatie vanuit het IvD-Platform.

Commissies

Maak kennis met de verschillende commissies binnen DALAS.

Commissie Themadagen

De Commissie Themadagen heeft zich als doel gesteld 1 tot 2 keer per jaar een Themadag te organiseren voor leden van DALAS.

Op laagdrempelige wijze wordt er aan de hand van een combinatie van lezingen en een interactief (middag)programma dieper ingegaan op kennis en/of vaardigheden van een bepaald onderwerp in ons vakgebied. Op deze manier hopen we een actieve uitwisseling van informatie en ervaringen tussen de deelnemers te stimuleren.

Commissie Coördinatoren

De commissie coördinatoren is een club enthousiaste, kritische leden (32 momenteel) die het werkveld vertegenwoordigen. Zij zoeken ook graag de discussie op met elkaar. Zij geven input over de website, themadagen en biotechnische dagen. Ook laten ze weten hoe de biotechniek aantrekkelijk kan worden gehouden. Daarnaast worden er issues uit het werkveld voorgelegd aan het bestuur. Indien gewenst worden er discussiemiddagen georganiseerd en sprekers/discussie partners uitgenodigd om vraagstukken helder te krijgen. 3 Maal per jaar wordt er vergaderd, op locatie bij een van de coördinatoren.

Een aantal coördinatoren vormen de jury voor beste verhaal en artikel in Biotechniek. Het jaar voorafgaand aan het huidige jaar wordt gejureerd. De jury wordt elk jaar opnieuw vastgesteld.

Deze commissie beheerde ook de Vraagbaak. Deze gaat nu vervangen worden door het Forum. Hierop kunnen vragen die betrekking hebben op huisvesting, fok en biotechniek worden gesteld. De vragen vanuit het werkveld worden via een redactie beoordeeld en geplaatst op het forum. Hierdoor kan een iedereen reageren op de vragen die worden gesteld. Vragen en antwoorden blijven zichtbaar en worden gearchiveerd en blijven dus in zoekopdrachten beschikbaar. De redactiecommissie bestaat uit coördinatoren die met elkaar een groot netwerk vertegenwoordigen vanuit het werkveld.

De coördinatoren spelen ook een rol bij de Biotechnische Dagen. Hier beheren zij de infostand en verlenen han- en spandiensten tijdens het hele congres.

We streven ernaar om binnen elke organisatie/instelling een coördinator te krijgen. Je kunt dan alle informatie doorspelen aan al je collega’s binnen jouw organisatie! Zo hopen we een grote groep mensen uit het werkveld te bereiken. Wil je meer weten dan kan je contact met ons opnemen via het Forum.

Commissie Biotechnische Dagen

De Commissie Biotechnische Dagen zorgt voor de inhoudelijke en praktische organisatie van het jaarlijkse congres 'De Biotechnische Dagen'. De commissie selecteert een locatie, stelt het programma op, benadert sprekers en zorgt voor de totale organisatie van de infomarkt. Wat betreft de inschrijvingen voor het congres en het hotel, werken we nauw samen met een congresorganisatiebureau.

Commissie Communicatie

De Commissie Communicatie stelt zich als taak zorg te dragen voor de promotie en interne en externe communicatie van DALAS. De commissie bewaakt daarbij de huisstijl van de DALAS, zowel uiterlijk als inhoudelijk. Hierbij werkt de commissie samen met zowel het bestuur als de diverse andere commissies, zoals Coördinatoren, Biotechnische Dagen, Themadagen en Internationale contacten. De commissie streeft er bovendien naar om nieuwe manieren te vinden om DALAS zo goed mogelijk op de kaart te zetten.

IvD Platform

De Instantie voor Dierenwelzijn (IvD) is een instantie met een breed palet aan taken (toezicht, beleid, advies, toetsing, compliance, zorgen voor een culture of care, kennisuitwisseling) en moet bovendien acteren in een wettelijke context met organen zoals het Nationaal Comité advies dierproeven (NCad), de Centrale Commissie Dierproeven (CCD), de Nederlandse Voedsel- en Warenauthoriteit (NVWA) en Dierexperimenten Commissies (DEC's). Daarom bestaat er bij de IvD’s een grote behoefte aan het uitwisselen van ervaringen, kennis en werkwijzen, scholing en aan het bundelen van krachten. Tegelijkertijd hebben de genoemde externe partijen behoefte aan een landelijk aanspreekpunt voor de IvD’s.

In het 2016 is het landelijke ' IvD Platform' officieel opgericht. Het IvD Platform is er voor de IvD's en meer nog, voor de medewerkers die op de een of andere wijze betrokken zijn bij de IvD's. Dit is, landelijk gezien een grote, maar ook diverse groep medewerkers, werkzaam bij een grote variëteit aan vergunninghouders. Het is noodzakelijk dat de verschillende geledingen die betrokken zijn bij de IvD's zich gehoord voelen in het IvD Platform en dat informatie waar behoefte aan is beschikbaar is of kan worden getraceerd. Anderzijds is een sterke betrokkenheid vanuit deze geledingen nodig, zodat het IvD Platform de beoogde taken goed kan uitvoeren en daarmee de belangen van de IvD's, die vertegenwoordigd zijn in het Platform optimaal kan behartigen.

Het IvD Platform is ondergebracht bij DALAS, een grote en professionele organisatie die voor een groot deel (maar onder een andere naam) meer dan 50 jaar actief is binnen het proefdierkundig veld. Gezien de positie van de IvD's en de daarmee samenhangende brede taakstelling krijgt het IvD Platform binnen DALAS alle ruimte om haar eigen beleid op gebieden als transparantie, onafhankelijkheid, deskundigheidsbevordering, professionaliteit, representativiteit en belangenbehartiging te ontwikkelen en uit te voeren. Het Platform heeft zodoende voldoende speelruimte om onafhankelijk te kunnen acteren.

Commissie Contacten Buitenland – Foreign Affairs

DALAS is namens Nederland lid van FELASA (Federation of European Laboratory Animal Science Associations). Om deze positie op een efficiënte manier te kunnen invullen heeft het bestuur van DALAS besloten tot de oprichting van de Commissie Contacten Buitenland in 2019. Deze Commissie vormt de schakel tussen het DALAS bestuur en het FELASA bestuur en staat daarmee rechtstreeks in contact met alle andere Europese proefdierkundige verenigingen. Deze Commissie is ook verantwoordelijk voor de communicati over Europese zaken naar alle DALAS leden. De Commissie wordt gevormd door 3 leden van DALAS waarvan 1 lid als vertegenwoordiger van de commissie aanwezig is bij de bestuursvergaderingen. Op dit moment zijn al 2 leden van de commissie aangesteld en is de commissie op zoek naar een derde lid.Word lid van DALAS

  • Je ontvangt Biotechniek 6 keer per jaar
  • Je krijgt korting bij inschrijving voor de Biotechnische Dagen
  • Mag je deelnemen aan Themadagen
  • Combineer je lidmaatschap met Laboratory Animals voor E25 in 2021
  • Toegang tot het besloten gedeelte van www.dalas.nl
Word lid