Vereniging, doelstelling & FELASA

De Vereniging

"In een omgeving die streeft naar steeds beter onderzoek, geeft DALAS een gezicht aan alle professionals in de proefdierkunde”.

DALAS is de afkorting van Dutch Association for Laboratory Animal Science. DALAS is opgericht in 2019. Het is een jonge vereniging maar heeft een lange historie. DALAS is ontstaan uit de fusie van twee verenigingen: de Biotechnische Vereniging (BV) en de Nederlandse Vereniging voor Proefdierkunde (NVP). DALAS telt ruim 1.000 leden. De leden zijn werkzaam bij diverse onderzoeks- en onderwijsinstituten.
De vereniging is per e-mail bereikbaar op info@dalas.nl. Zie ook de contactgegevens.

Doelstelling

  • Het bevorderen van de proefdierkunde, in het bijzonder het stimuleren van een zo verantwoordelijk mogelijk proefdiergebruik, mede door het bevorderen van vervanging, vermindering en verfijning van dierproeven;
  • Het bevorderen van professionalisering van diegenen die dieren onderzoeken, behandelen en/of verzorgen;
  • Het bijdragen aan professionele aanbevelingen en richtlijnen, waar mogelijk in samenwerking met andere organisaties, en het uitdragen daarvan;
  • Het deelnemen in samenwerkingsverbanden en (koepel)organisaties met verwante doelstelling;
  • Het bevorderen van verbinding tussen de leden en verbinding met de samenleving.

FELASA

DALAS is namens Nederland lid van de Federation of European Laboratory Animal Science Associations, afgekort FELASA. DALAS heeft daarmee direct toegang tot een actief Europees netwerk op het gebied van de proefdierkunde.

FELASA streeft verantwoord dierexperimenteel onderzoek na met de nadruk op het borgen van dierenwelzijn.
DALAS heeft zitting en stemrecht in FELASA’s Board of Management.

Meer informatie over FELASA is te vinden op de website.

Geschiedenis
In 1965 werd de Biotechnische Vereniging (BV) opgericht. De BV had als primaire doelstelling: het actief faciliteren van kennisoverdracht tussen proefdierverzorgers en biotechnici onderling. Daarmee heeft de vereniging een belangrijk aandeel geleverd om biotechniek een eigen discipline te laten zijn.
De Nederlandse Vereniging voor Proefdierkunde (NVP) werd in dezelfde periode opgericht. De NVP was een verbindende factor tussen onderzoekers werkzaam in het dierexperimentele veld. Middels symposia en deelname aan een Europees netwerk werden inzichten en publicaties rondom dierexperimenteel wetenschappelijk onderzoek gedeeld.

In 1984 vond de oprichting plaats van de Stichting Proefdierkundige Informatie (SPI). De SPI is verantwoordelijk voor het uitgeven van het vakblad Biotechniek en het Handboek voor Proefdierverzorgers en Biotechnici. Binnen de SPI werd samengewerkt door de BV, NVP en Nederlandse Vereniging voor Dierexperimentencommissies (NVDEC).

In juni 2016 werd het FELASA-congres in Brussel gezamenlijk georganiseerd door de BV, NVP en de Belgische zustervereniging BCLAS. Zowel de NVP als de BV uiten de wens om de samenwerking te continueren.

In september 2017 werd door de BV en NVP een Startnotitie geschreven waarin werd geschetst hoe in Nederland één sterke proefdierkundige vereniging waarin de belangen van alle betrokken professionals behartigd worden, er uit zou kunnen zien. Vanaf 2018 werden diverse stappen genomen om de verenigingen samen te laten gaan. Mei 2019 heft NVP zichzelf op na een algemene ledenvergadering. Oktober 2019 veranderd de BV haar naam in: DALAS; Dutch Association for Laboratory Animal Science. Eind 2019 werd er door de leden een nieuwe voorzitter gekozen; Catriene Thuring.

In de jaren daarna is er hard gewerkt aan het vergroten van het ledenaantal, het positioneren van DALAS binnen het nederlandse en europse proefdierkunde veld en professionalisering op de kaart te brengen bij vergunning houders.

In het kader van samenbrengen en professionaliseren zijn begin 2022 de eerste stappen gezet voor het ontwerpen van het online platform MyDALAS.

Eind 2022 heeft Catriene Thuring het voorzitterschap overgedragen aan Pascalle van Loo.

Word nu lid van DALAS

  • U ontvangt Biotechniek 6 keer per jaar
  • krijg je korting op veel DALAS-activiteiten
  • krijg je toegang tot MyDALAS
  • kun je deelnemen aan de activiteiten rond de “Tech week”
Word lid