Bestuur & commissies

Bestuur

Het bestuur van DALAS wordt gekozen uit en door de leden van de vereniging. De statuten zijn opgemaakt en verkrijgbaar via het secretariaat van de vereniging evenals het huishoudelijk reglement, ook te vinden via: Bibliotheek (dalas.nl). De algemene ledenvergadering (ALV) wordt jaarlijks gehouden. Bij die gelegenheid worden bestuursverkiezingen gehouden voor de verkiesbare posities en kan het bestuur bevraagd worden over genomen besluiten en de gekozen koers.

Om de continuïteit binnen het bestuur te waarborgen is een systeem opgezet waarbij de bestuurstermijn van alle bestuursleden op verschillende momenten afloopt.
Het bestuur van DALAS bestaat op dit moment uit tien personen. Deze DALAS-leden zijn afkomstig uit de vereniging. Het bestuur vergadert gemiddeld zes keer per jaar en behandelt dan zaken in het kader van de doelstellingen van de vereniging.

De vereniging brengt een jaarverslag uit en tijdens de ALV legt het bestuur hierover vanzelfsprekend verantwoording af. Om de verschillende taken binnen de vereniging te stroomlijnen is een aantal commissies (CIE) ingesteld met ieder een specifiek doel.

Hieronder de leden van het huidige bestuur en de commissies met hun doelstellingen:

Pascalle van Loo (voorzitter)
Als etholoog heb ik onderzoekservaring op het gebied van gedrag en welzijn van (proef)dieren. Ik ben sinds 2007 proefdierdeskundige, eerst bij TNO en sinds 2017 bij de IvD Utrecht. Sinds 2022 ben ik voorzitter van DALAS. Daarnaast vertegenwoordig ik binnen het bestuur de Commissie Contacten Buitenland.

Menno ter Veld (Vicevoorzitter)
Ik werk als operationeel manager bij Carus, de researchfaciliteiten van het departement Dierwetenschappen van Wageningen Universiteit. In die rol ben ik verantwoordelijk voor de faciliteit waarin we onderwijs en onderzoek faciliteren met aquatische organismen (voornamelijk vissen). Binnen het bestuur van de Biotechnische Vereniging ben ik van 2014-2019 voorzitter van de Commissie Biotechnische Dagen geweest. Van 2017-2019 mocht ik daarnaast de rol van Interim-voorzitter vervullen. Binnen het huidige DALAS-bestuur vervul ik de rol van vicevoorzitter.

Ronald van Os  (Penningmeester)
Ik ben in de jaren 90 van de vorige eeuw gepromoveerd en heb daarna aanstellingen gehad in diverse instellingen en heb altijd met proefdieren gewerkt en merendeels gericht op het functioneren van hematopoietische stamcellen. In 2015 ben ik bij de Centrale Dienst Proefdieren van het UMCG gaan werken. Ik ben daar MT-lid en heb diverse taken; wetenschappelijk fokcoördinator en lid van de IvD. Verder ben ik als fokcoördinator lid en één van de aanspreekpunten van de werkgroep fokcoördinatoren (onder het IvD-Platform). In november 2018 ben ik gekozen als bestuurslid van de Biotechnische Vereniging. Ik ben mij gaan richten op het penningmeesterschap en doe ook de ledenadministratie van DALAS.

Linda Derks (Secretaris) 
Ik heb vanaf 2005 ruim tien jaar als biotechnicus gewerkt in diverse instellingen. Ondertussen werk ik in het onderwijs en ben ik een van de docenten die verantwoordelijk is voor de opleiding gespecialiseerd proefdierverzorger. In 2018 ben ik gekozen als bestuurslid van de Biotechnische Vereniging en ben ik sindsdien secretaris binnen het bestuur. Deze functie voer ik nu ook uit in het bestuur van DALAS.

Annet Louwerse (CIE Biotechnische dagen)
Al meer dan 25 jaar werk ik met primaten; vroeger was ik verantwoordelijk voor de Java-apenkolonie van de Universiteit Utrecht, en sinds 2003 ben ik koloniemanager op het BPRC. Als voorzitter van de IvD van het BPRC zet ik me in voor een zo optimaal mogelijk welzijn van onze proefdieren. Vanaf 2023 maak ik als voorzitter van de Commissie Biotechnische Dagen deel uit van het DALAS-bestuur.

Mieneke Luijendijk (CIE Themadagen)
Ik ben werkzaam als research analist en manager dierafdeling bij het Hersencentrum, verbonden aan het UMC Utrecht, afdeling Translationele Neuroscience. Mijn dagelijkse werkzaamheden bestaan uit het uitvoeren en ondersteunen van dierexperimenten, en het maken van en controleren op het naleven van het interne beleid van de dierafdeling.
Ik zit sinds eind 2018 in het bestuur namens de Commissie Themadagen. Het is belangrijk, en onder de nieuwe wet ook verplicht, dat mensen aantoonbaar bekwaam zijn en de juiste bij-/nascholing ontvangen. Dit willen wij bieden met de organisatie van de Themadagen waar vakgenoten kennis delen over specifieke onderwerpen. Heb jij een goed idee voor een themadag, mail naar themadagen@dalas.nl

Marian Verhage  (CIE Coördinatoren)
Ik werk bij het Nederlands Herseninstituut, als lid van de IvD en verder binnen de proefdierfaciliteit als kwaliteitsfunctionaris, fokcoördinator en PRIS-beheerder. Ik ben voorzitter van de Commissie Coördinatoren BV. Als commissie geven we input over de themadagen, de website en laten we weten hoe de Biotechniek aantrekkelijk kan worden gehouden. Verder treden we op als jury voor het beste verhaal en artikel in Biotechniek en leveren een bijdrage aan de Biotechnische Dagen.

Ivo Tiebosch (CIE Educatie& training)
Ik ben van oorsprong bioloog met een achtergrond in onderwijs en onderzoek. Als proefdierdeskundige en functionaris competenties van de IvD Utrecht mag ik zitting nemen in het bestuur van DALAS waar ik me bezig mag houden met educatie en training. In deze rol wil ik samen met de Commissie Educatie & training vanuit DALAS bijdragen aan adviezen rondom bekwaamheid en deskundigheid van personeel. Daarnaast wil ik samen met deze commissie opleidingen en het werkveld bij elkaar brengen in werkgroepen en bijeenkomsten, zodat er meer mogelijkheden zoals trainingen en cursussen ontstaan waardoor mensen zich binnen de proefdierkunde verder kunnen blijven ontwikkelen.

Ronald van der Sluis (CIE Communicatie)
Als zoölogisch analist heb ik altijd met proefdieren gewerkt bij diverse instellingen. In 2013 kreeg ik de mogelijkheid om te promoveren en na mijn promotie ben ik binnen het LUMC aan de slag gegaan. Hier werk ik nu als wetenschappelijk adviseur binnen de IvD die zowel het LUMC als de universiteit bediend. Een deel van mijn werkzaamheden is het verzorgen van de communicatie rond onze IvD. Dit sluit prachtig aan op de taken van de Commissie Communicatie waar ik me binnen DALAS voor inzet.

Jürgen Sijbesma (Stichting Proefdierkundige Informatie )
Sinds 2007 ben ik werkzaam op de afdeling Nucleaire Geneeskunde en Moleculaire Beeldvorming van het Universitair Medisch Centrum Groningen als biotechnicus/onderzoeker. Mijn taken bestaan onder andere uit het begeleiden en ondersteunen van onderzoekers met het proefdierkundig werk. Sinds 2020 ben ik bestuurslid van Stichting Proefdierkundige Informatie (SPI).

Leonie van Rijt (IVD-Platform)
Na 20 jaar als wetenschappelijk onderzoeker op het gebied van de immunologie actief geweest te zijn, werk ik sinds 2018 als IvD-lid bij het AMC. Sinds december 2020 ben ik voorzitter van het IvD-Platform. Het IvD-Platform ondersteunt IvD’s in het uitvoeren van hun taak. Ik deel samen met Anne Marie Rhebergen een DALAS-bestuursfunctie als representatie vanuit het IvD-Platform en ben tevens lid van de Commissie Communicatie.

Anne Marie Rhebergen (IvD-Platform)
Ik ben dierenarts en ik heb van 2015-2021 bij het Nederlands Kanker Instituut gewerkt als toezichthouder dierenwelzijn. Recentelijk heb ik de overstap gemaakt naar Genmab in Utrecht, waar ik als Animal Welfare Officer aan de slag ben gegaan. Daarnaast ben ik aangewezen dierenarts bij TNO. Ik ben sinds de oprichting betrokken geweest bij het IvD-Platform en ben samen met Pieter Verbost vicevoorzitter. Ik deel met Leonie van Rijt een DALAS-bestuurslfunctie als representatie vanuit het IvD-Platform.

Commissies

Maak kennis met de verschillende commissies binnen DALAS.

Commissie Themadagen

De Commissie Themadagen heeft zich als doel gesteld een keer per jaar een Themadag te organiseren voor leden van DALAS.

Op laagdrempelige wijze wordt er aan de hand van een combinatie van lezingen en een interactief (middag)programma dieper ingegaan op kennis en/of vaardigheden van een bepaald onderwerp in ons vakgebied. Op deze manier hopen we een actieve uitwisseling van informatie en ervaringen tussen de deelnemers te stimuleren.

Commissie Coördinatoren

De Commissie Coördinatoren is een club enthousiaste, kritische leden (32 momenteel) die het werkveld vertegenwoordigen. Zij zoeken ook graag de discussie op met elkaar. Zij geven input over de website, Themadagen en Biotechnische Dagen. Ook laten ze weten hoe de Biotechniek aantrekkelijk kan worden gehouden. Daarnaast worden er issues uit het werkveld voorgelegd aan het bestuur. Indien gewenst worden er discussiemiddagen georganiseerd en sprekers en discussiepartners uitgenodigd om vraagstukken helder te krijgen. Driemaal per jaar wordt er vergaderd, op locatie bij een van de coördinatoren.

Een aantal coördinatoren vormen de jury voor beste verhaal en artikel in Biotechniek. Het jaar voorafgaand aan het huidige jaar wordt gejureerd. De jury wordt elk jaar opnieuw vastgesteld.

Deze commissie beheerde ook de Vraagbaak. Deze gaat nu vervangen worden door het Forum. Hierop kunnen vragen die betrekking hebben op huisvesting, fok en biotechniek worden gesteld. De vragen vanuit het werkveld worden via een redactie beoordeeld en geplaatst op het forum. Hierdoor kan een iedereen reageren op de vragen die worden gesteld. Vragen en antwoorden blijven zichtbaar en worden gearchiveerd en blijven dus in zoekopdrachten beschikbaar. De redactiecommissie bestaat uit coördinatoren die met elkaar een groot netwerk vertegenwoordigen vanuit het werkveld.

De coördinatoren spelen ook een rol bij de Biotechnische Dagen. Hier beheren zij de infostand en verlenen hand- en spandiensten tijdens het hele congres.

We streven ernaar om binnen elke organisatie/instelling een coördinator te krijgen. Je kunt dan alle informatie doorspelen aan al je collega’s binnen jouw organisatie! Zo hopen we een grote groep mensen uit het werkveld te bereiken. Wil je meer weten dan kan je contact met ons opnemen via het Forum.

Commissie Biotechnische Dagen

De Commissie Biotechnische Dagen zorgt voor de inhoudelijke en praktische organisatie van het jaarlijkse congres 'De Biotechnische Dagen'. De commissie selecteert een locatie, stelt het programma op, benadert sprekers en zorgt voor de totale organisatie van de infomarkt. Wat betreft de inschrijvingen voor het congres en het hotel, werken we nauw samen met een congresorganisatiebureau.

Commissie Communicatie

De Commissie Communicatie stelt zich als taak zorg te dragen voor de promotie en interne en externe communicatie van DALAS. De commissie bewaakt daarbij de huisstijl van de DALAS, zowel uiterlijk als inhoudelijk. Hierbij werkt de commissie samen met zowel het bestuur als de andere commissies. De commissie streeft er bovendien naar om nieuwe manieren te vinden om DALAS zo goed mogelijk op de kaart te zetten.

IvD Platform

De Instantie voor Dierenwelzijn (IvD) is een instantie met een breed palet aan taken (toezicht, beleid, advies, toetsing, compliance, zorgen voor een culture of care, kennisuitwisseling) en moet bovendien acteren in een wettelijke context met organen zoals het Nationaal Comité advies dierproevenbeleid (NCad), de Centrale Commissie Dierproeven (CCD), de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en Dierexperimenten Commissies (DEC's). Daardoor bestaat er bij de IvD’s een grote behoefte aan het uitwisselen van ervaringen, kennis en werkwijzen, scholing en aan het bundelen van krachten. Tegelijkertijd hebben de genoemde externe partijen behoefte aan een landelijk aanspreekpunt voor de IvD’s.

In het 2016 is het landelijke IvD-Platform officieel opgericht. Het IvD-Platform is er voor de IvD's en meer nog, voor de medewerkers die op de een of andere wijze betrokken zijn bij de IvD's. Dit is, landelijk gezien een grote, maar ook diverse groep medewerkers, werkzaam bij een grote variëteit aan vergunninghouders. Het is noodzakelijk dat de verschillende geledingen die betrokken zijn bij de IvD's zich gehoord voelen in het IvD-Platform en dat informatie waar behoefte aan is beschikbaar is of kan worden getraceerd. Anderzijds is een sterke betrokkenheid vanuit deze geledingen nodig, zodat het IvD-Platform de beoogde taken goed kan uitvoeren en daarmee de belangen van de IvD's, die vertegenwoordigd zijn in het Platform optimaal kan behartigen.

Het IvD-Platform is ondergebracht bij DALAS. Gezien de positie van de IvD's en de daarmee samenhangende brede taakstelling krijgt het IvD-Platform binnen DALAS alle ruimte om haar eigen beleid op gebieden als transparantie, onafhankelijkheid, deskundigheidsbevordering, professionaliteit, representativiteit en belangenbehartiging te ontwikkelen en uit te voeren. Het Platform heeft zodoende voldoende speelruimte om onafhankelijk te kunnen acteren.

Commissie Contacten Buitenland – Foreign Affairs

DALAS is namens Nederland lid van FELASA (Federation of European Laboratory Animal Science Associations). Om deze positie op een efficiënte manier te kunnen invullen heeft het bestuur van DALAS in 2019 besloten tot de oprichting van de Commissie Contacten Buitenland. Deze commissie vormt de schakel tussen het DALAS-bestuur en het FELASA-bestuur en staat daarmee rechtstreeks in contact met alle andere Europese proefdierkundige verenigingen. Deze commissie is ook verantwoordelijk voor de communicatie over Europese zaken naar alle DALAS-leden. De commissie wordt gevormd door drie leden van DALAS waarvan een lid als vertegenwoordiger van de commissie aanwezig is bij de bestuursvergaderingen. 

Commissie Training en Educatie

 De Commissie Educatie & Training (E&T) is voortgekomen vanuit een werkgroep binnen het IvD-Platform en maakt nu onderdeel uit van DALAS. Het heeft zich tot doel gesteld om de brug te slaan tussen de onderwijsgevende instanties en de functionarissen competenties (FC). Dit zijn degenen die erop toezien dat personeelsleden die met dieren werken onder toezicht staan totdat zij het bewijs van de vereiste bekwaamheid hebben geleverd door (continue) scholing. We doen dit door samenwerking, oprichten van werkgroepen, publiceren van artikelen en handreikingen, en door het organiseren van evenementen.

Samenwerkingen en werkgroepen:
Het coördinatorenoverleg van de Proefdierkunde cursussen (art. 9) heeft zich als werkgroep bij de commissie aangesloten. Verder heeft het onderling overleg van opleidingen die leiden tot de bevoegdheid van biotechnicus (MBO en HBO) en proefdierverzorgers zich verbonden met de commissie. Tot slot werkt de commissie samen met de NVWA voor het maken van nieuwe handreikingen en richten hiervoor tijdelijke werkgroepen op. Zo richten we ons op het onderwijs binnen de Proefdierkunde om dit vorm te geven in lijn met Europese ontwikkelingen en zo mogelijkheden te scheppen voor het Leven Lang Leren.

Publicaties:
We hebben een overzicht gepubliceerd van alle opleidingen in Nederland (Biotechniek 61-2) en daarnaast bijgedragen in een nieuwe sub-werkgroep en handreiking voor het toelaten van stagiaires op de werkvloer (Biotechniek 61-4). Dit om het werk van functionarissen competenties te vereenvoudigen en te harmoniseren.

Evenementen:
Omdat functionarissen competenties graag van elkaar willen leren, organiseert de Commissie E&T de zogeheten Dag van de Competenties. Hierin zoomen we gezamenlijk in over hoe je vorm kan geven aan wat geschoold, bekwaam of voortdurend opgeleid betekent binnen ons vakgebied.

De CIE Educatie & Training

V.l.n.r.: Pieter Verbost, Karin van den Oever, Pim Rooymans, Esther Langen, Ivo Tiebosch (voorzitter), Marloes Hentzen, Ronald Vlasblom, Marleen Blom, Michel Weij en Jos Hendriks.Word nu lid van DALAS

  • U ontvangt Biotechniek 6 keer per jaar
  • krijg je korting op veel DALAS-activiteiten
  • krijg je toegang tot MyDALAS
  • kun je deelnemen aan de activiteiten rond de “Tech week”
Word lid